Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatónkat ide kattintva tudod elérni és letölteni.

1. Az Adatkezelő elérhetőségei

Ez a tájékoztató az MGMT Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszám.: 01-09-299789) által üzemeltetett https://www.everguest.net weboldallal összefüggésben megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik. 

Adatkezelőnek nevezzük azt a szervezetet, amely a birtokában lévő személyes adatok felhasználásának célját és módját meghatározza. Az adatkezelő felelősséggel tartozik saját adatkezelése jogszerűségéért. 

Az adatkezelő neve: MGMT Group Korlátolt Felelősségű Társaság („Adatkezelő”) 

Az Adatkezelővel az alábbi módokon léphetsz kapcsolatba: 

Email cím: legal@everguest.com 

Kapcsolatfelvételre szolgáló online űrlap: https://www.everguest.net/kapcsolat/ 

A továbbiakban információkat találsz valamennyi olyan adatkezelésünkről, amely a weboldalunkhoz, illetve online tevékenységeinkhez kapcsolódik. 

Valamennyi adatkezelésünk a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik, ideértve különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét („GDPR”), valamint a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és az egyéb ágazati jogszabályokat. 

2. A https://www.everguest.net weboldallal kapcsolatos adatkezelések

 

 
 1.  
 2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

  Az adatvédelmi tájékoztatóval érintett adatkezelési tevékenységek elsődlegesen szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történnek, és önkéntes hozzájáruláson, szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.

  A Társaság felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem csak saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége a továbbiérintett hozzájárulásának beszerzése.

  A Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat más részére kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott okból adja át adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából.

 3. EGYES ADATKEZELÉSEK
  1. ADATEZELÉS AZ EVERGUEST.NET HONLAPON
   1. A HONLAP MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS
    Az everguest.net honlapra érkező felhasználók egyes technikai jellegű adatai automatikusan naplózásra kerülnek a tárhelyszolgáltató szerverén.

    Adatkezelés célja: a honlap technikai üzemeltetése, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása az oldal megfelelő működése céljából.

    Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

    Érintettek köre: a honlap valamennyi látogatója.

    Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.

    Adatkezelés időtartama: 1 hét

    Adatfeldolgozó: Magyar Hosting Kft.

   2. COOKIE KEZELÉS

    A Honlap felkeresésekor webanalitikai rendszer üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

    Cookie-k engedélyezése esetén a honlap megtekintésével kis méretű adatcsomagok kerülnek a felhasználó számítógépén elhelyezésre. A cookie-k célja, hogy az oldal felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokkal.

    Mindemellett amennyiben a felhasználó nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt az általa használt böngésző beállításaiban letilthatja.

    www.google.com/analytics általi adatkezelésről a https://policies.google.com/?hl=hu címen kérhető bővebb tájékoztatás.

    A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

    Az everguest.net honlapon az alábbi szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:
    Google Analytics: _ga, belső azonosító, 2 év
    Google Analytics: _gid, felhasználók megkülönböztetése, 1 nap
    Google: CONSENT, hozzájárulás cookie kezeléshez, 20 év

  2. KAPCSOLATFELVÉTEL (HONLAPON KERESZTÜL, E-MAIL VALAMINT TELEFON ÚTJÁN TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS)
   A Társaság szolgáltatásai iránt érdeklődő érintettek a honlapon elhelyezett űrlapon keresztül, továbbá e-mail valamint telefon útján kérhetnek további tájékoztatást a Társaságtól. A Társaság az érintett kérdéseit az információkéréssel megegyező úton válaszolja meg. Az érintett az adatkezelés céljával összhangban önkéntesen járul hozzá ahhoz, hogy amennyiben a kapcsolatfelvétel során személyes adatait is a Társaság rendelkezésére bocsátja, úgy azon keresztül a Társaság vele kapcsolatba lépjen a kérdések megválaszolása vagy pontosítása érdekében. A Honlapon keresztül megadott adatok e-mail útján jutnak el a Társaság részére.

   Adatkezelés célja: információkérés, tájékoztatás, kapcsolattartás

   Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása;

   Érintettek köre: A Társasággal információkérés céljából kapcsolatba lépő személyek

   Kezelt adatok köre:
   – Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén név, e-mail cím, telefonszám, weboldal címe, üzenet
   – E-mail valamint telefon útján történő tájékoztatás esetén a megkeresés során önkéntesen megadott személyes adatok

   Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 1 évig

  3. A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
   1. SZERZŐDÉSES PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI ADATAI

    Adatkezelés célja: kapcsolattartás szerződéses partnerekkel

    Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés

    Érintettek köre: szerződéses partner által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy

    Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

    Adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett kapcsolattartói minőségének fennállását követő legfeljebb 5 évig

   2. SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN A TÁRSASÁG RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT SZEMÉLYES ADATOK

    A Társaság megbízói részére nyújtott marketingtanácsadás, marketing stratégia kidolgozása valamint végrehajtása, hirdetési kampányok összeállítása és karbantartása, továbbá tartalommenedzselési tevékenységek ellátása során a rendelkezésére bocsátott adatok, esetlegesen személyes adatokat is tartalmazó adatbázisok kezelése során adatfeldolgozóként jár el.

    Ezen adatokra vonatkozóan a Társaság az adatkezelést értintő érdemi döntést nem hoz, azokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, és az adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, saját céljára adatkezelést nem végez. A megbízó által a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a Társaság rendelkezésére bocsátott adatokat a Társaság megbízó rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg.

    A Társaság haladéktalanul tájékoztatja megbízóját, ha úgy véli, hogy valamely utasítása az Európai Unió irányadó jogába vagy valamely hatályos magyar jogszabály rendelkezéseibe ütközik.

    A Társaság a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan részére átadott személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben továbbítja a Társaság és a megbízó fél között létrejött szerződésben meghatározott további adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére. Ezen adatkezelések vonatkozásában a megbízó, mint adatkezelő kötelezettsége a megfelelő jogalap meglétéről gondoskodni.

  4. EGYEDI IGÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

   Előfordulhat, hogy az egyedi igények teljesítéséhez igazodó többletszolgáltatások nyújtása során jelen Adatkezelési tájékoztató 3.3. pontjában és alpontjaiban ismertetett személyes adatokon túl további személyes adatok megadására kerül sor, ilyen esetekben a Társaság az érintett kérésére az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatást nyújt az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, módjáról. Az adatkezelés időtartama ezen esetekben a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adott jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart. A hatályos Polgári Törvénykönyv 6:22. § szerinti általános elévülési idő 5 év.

 4. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
  1. BELFÖLDI ADATFEDOLGOZÓK

   Tárhelyszolgáltatás:
   Név: Magyar Hosting Kft.
   Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
   Weboldal: https://www.mhosting.hu

   E-mail értesítés:
   Név: Maileon (Wanadis Kft.)
   Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.
   Weboldal: https://maileon.hu

   Könyvelés:
   Név:
   Cím:

  2. KÜLFÖLDI ADATFELDOLGOZÓK

   Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a személyes adatok kezelése magában foglalja a személyes adatoknak az EGT-n kívül történő tárolását és az oda történő továbbítását is.
   Tekintettel arra, hogy a Társaság által igénybe vett alábbi adatfeldolgozók a személyes adatokat az Egyesült Államokban kezelik, a Társaság ezennel megerősíti, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozók hatályos EU-U.S. Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely alapján adatfeldolgozók biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. A Társaság megerősíti továbbá, hogy a tevékenysége során kezelt és feldolgozásra kerülő személyes adatok az adatfeldolgozók „Privacy Shield” tanúsítványainak védelme alá esnek. Amennyiben a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók nem tudják biztosítani az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítvány érvényességét, vagy az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítványt visszavonják, vagy hatályon kívül helyezik, a Társaság és az adatfeldolgozók kölcsönös megállapodásuk alapján az Európai Bizottság által jóváhagyott más átadási mechanizmusra hagyatkoznak.

   Név: Google LLC
   Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA
   Weboldal: https://www.google.com/

   Név: Facebook Inc
   Cím: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA
   Weboldal: https://www.facebook.com

  3. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK

   Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez a Társaság további adatfeldolgozót vehet igénybe. A Társaság további adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja az érintetteket a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról.

   A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

  A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

  A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.
  A Társaság a technika mindenkori fejlettségéhez igazodóanolyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 6. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

  Tájékoztatáshoz való jog
  Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. A Társaságaz érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást.

  Hozzáféréshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat A Társaság közölte, vagy a jövőben közli, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

  Helyesbítéshez való jog
  Az érintett joga és kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása és az érintettszemélyének beazonosítását követően, a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést A Társaság haladéktalanul végrehajtja, és erről érintettet tájékoztatja.

  Törléshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére A Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
  – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat A Társaság gyűjtötte
  – visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  – tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  – a személyes adatokatA Társaságjogellenesen kezelte.

  A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség, az érintett nem kérheti adatai törlését.

  Az adatok korlátozásához való jog
  Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:
  – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  – A Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az adathordozhatósághoz való jog
  Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 30 napon belül eleget tesz a Társaság. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban jogosult megtagadni az a Társaság, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

  Tiltakozáshoz való jog
  Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

  A tiltakozás jogszerűségét a Társaság megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről a Társaság értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

  Eljárási szabályok
  A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

  A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

  Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

  Panasz a Társaságnál
  Amennyiben úgy véli, hogy a Társaság nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy az adatvédelmi tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy azt jelezheti a Társaság alábbi elérhetőségein:

  MGMT Group Korlátolt Felelősségű Társaság
  Levelezési cím: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 10. 3. em. 6. / 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. ép. fszt. 1.
  E-mail cím: miklos.belan@everguest.net

  A Társaság az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol és a panaszolt tevékenységet indokoltság esetén orvosolja.

  Bírósághoz fordulás joga
  Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen (az érintett választása szerint a Társaság székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.

  Adatvédelmi hatósági eljárás
  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  Az Adatvédelmi tájékoztató 2018. augusztus 15. napjától lép hatályba.